Giới thiệu

Tài liệu này dùng để hướng dẫn người dùng sử dụng các chức năng của hệ thống GPS MOBILE.
  Yêu cầu chung cầu chung:
 • Điện thoại có kết nối GPRS hoặc 3G, WIFI
 • Hệ thống có thể chạy tốt nhất trên điện thoại smartphone chạy trên hệ điều hành iOS (iPhone, iPad), điện thoại Android, trên điện thoại có cài trình duyệt Dolphin, Safari, Maxthon, Firefox, Opera Mobile
 • Cấu trúc tài liệu gồm:
 • Giới thiệu hệ thống
 • Hướng dẫn sử dụng các chức năng
 • Trang chủ :
 • Chức năng :
  Đây là màn hình hiển thị các chức năng chính của hệ thống GPS Mobile. Nó bao gồm các chức năng: Vị trí xe, lộ trình,…
 • Mô tả giao diện :
  - Mã xí nghiệp : Giao diện hiển thị XN:311 tức là xí nghiệp đó có mã 311
  - Vị trí xe: Xem tổng quan tất cả các xe của xí nghiệp. Thông tin có vận tốc, và thời điểm gửi tin cuối cùng của xe
  - Lộ trình: Xem lộ trình của xe
 • Thao tác thực hiện :
  - Khi muốn vào một chức năng nào đó người dùng có thể kích chọn vào biểu tượng để hệ thống chuyển đến trang cần xem
  - Kích chọn biểu tượng   để thoát ra khỏi hệ thống